Algemene voorwaarden

Handelsregister nr. 78627680

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij het bestellen gaat men tevens akkoord met de disclaimer. Lees de voorwaarden hieronder of download deze in PDF formaat.

Het is volledig op eigen risico om de producten van HappyJuicy te gebruiken. De informatie op deze site, het drinken van sapjes en het volgen van een (sapkuur) programma zijn geen vervanging van medisch advies. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om bij twijfel contact op te nemen met een arts of specialist vóór het consumeren van HappyJuicy producten.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • HappyJuicy: HappyJuicy B.V., gevestigd te Amsterdam, gebruik makende van de handelsnaam HappyJuicy;
 • Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met HappyJuicy;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst, waarbij in het kader van een door HappyJuicy georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen HappyJuicy en de afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten worden deze voorwaarden via elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze kunnen worden opgeslagen ten behoeve van latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen de voorwaarden ook worden opgevraagd bij HappyJuicy.

3. Aanbod, aanvaarding en de overeenkomst

3.1 Een aanbod bevat een volledige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten zodat de afnemer op basis daarvan een beoordeling kan maken van de inhoud van de producten en/of diensten.

3.2 Een aanbod van HappyJuicy wordt met zorg gedaan maar bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door een afnemer. HappyJuicy kan er niet voor instaan dat zich ter zake van een aanbod geen afwijkingen zullen voordoen.

3.3 HappyJuicy heeft het recht bestellingen te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. HappyJuicy is in dat kader gerechtigd onderzoek te doen naar de financiële positie van de afnemer en het betaalgedrag alsmede alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand en mede daarop haar besluit te baseren.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand zodra HappyJuicy een bestelling van de afnemer aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de bestelling te geven. Voor zover de afnemer een aanbod van HappyJuicy aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig HappyJuicy’s aanbod.

3.5 HappyJuicy heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en de door HappyJuicy aangeboden betaalwijzen.

4. Online abonnementen: looptijd, opzegging en verlenging

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt een abonnement voor onbepaalde tijd, ingaande op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Abonnementen voorzien in de regelmatige levering van producten tegen een vooraf overeengekomen periodieke vergoeding. Het abonnement omvat minimaal één leveranties.

4.2 Indien het abonnement een gratis kennismakingsperiode kent, geldt na verloop daarvan de overeengekomen, althans de op dat moment geldende periodieke vergoeding; betaling daarvan dient steeds van tevoren plaats te vinden op de door HappyJuicy verlangde betaalwijze bij gebreke waarvan HappyJuicy levering kan opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

4.3 De afnemer kan een geplande maandelijkse levering uitstellen (‘pauzeren’), maar dient minimaal één levering af te nemen. Het uitstellen kan maximaal voor de duur van zes maanden.

4.4 Drie dagen vóór elke geplande levering ontvangt de afnemer een herinneringsmail, waarbij de bezorgdatum en/of -tijd alsook het bezorgadres nog tijdig kan worden gewijzigd.

4.5 Abonnementen kunnen worden opgezegd nadat de afnemer het minimale aantal levering als bedoeld in artikel 4 lid 1 heeft afgenomen. Opzegging van het Abonnement door de afnemer dient te geschieden per e-mail ([email protected]). Opzeggen kan uiterlijk tot op de dag dat de afnemer de herinneringsmail als bedoeld in artikel 4 lid 4 heeft ontvangen en geldt per direct. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, vindt nog één levering plaats die door de afnemer dient te worden betaald.

4.6 Kortingscodes cq. aanbiedingen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met een Abonnement.

4.7 HappyJuicy kan de maandprijs van het abonnement verhogen. De prijswijziging geldt voor de maand nadat HappyJuicy de klant daarvan op de hoogte heeft gebracht. De afnemer kan binnen 10 dagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging het abonnement ontbinden indien prijsverhoging binnen drie maanden na aanvang abonnement heeft plaatsgevonden.

5. Herroepingsrecht bij levering van producten en/of diensten en de uitsluiting daarvan

5.1 De door HappyJuicy aangeboden producten zijn beperkt houdbaar. De afnemer kan geen aanspraak maken op recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o BW (het herroepingsrecht) omdat het de levering betreft van Producten met een beperkte houdbaarheid. Op grond van artikel 6:230p BW is dit recht uitgesloten.

5.2 Inroepen van dit herroepingsrecht is eveneens niet mogelijk voor:

 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Producten die tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Producten die snel kunnen bederven;
 • Diensten met betrekking tot opleiding, cursus en/of vrijetijdsbesteding waarvan de levering met instemming van de afnemer is begonnen vóór de bedenktijd is verstreken;
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de afnemer de verzegeling heeft verbroken;
 • Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen van de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
 • Producten die verband houden met spel, loterij en/of weddenschap.

6. Prijzen

6.1 Alle prijzen van HappyJuicy zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven.

6.2 De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Voordat de overeenkomst wordt gesloten dan wel een levering wordt gewijzigd, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten zijn afhankelijk van de plaats van aflevering en of levering binnen een bepaalde tijdsvenster plaatsvindt.

6.3 Elke verandering van de factoren die op de prijs van HappyJuicy van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan HappyJuicy doorberekenen aan de afnemer. Vindt de verhoging plaats binnen 3 maanden na aanvang van de overeenkomst dan heeft de afnemer het recht schriftelijk de ontbinding van de koop in te roepen binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging; bij gebreke daarvan geldt de verhoogde prijs.

7. Betaling

7.1 Betaling door de afnemer dient plaats te vinden voorafgaand aan, althans gelijktijdig met het plaatsen van de bestelling, via de door HappyJuicy aangeboden betaalwijzen. Aan de bestelling kunnen door HappyJuicy nadere (betalings- of bestel)voorwaarden worden gesteld. Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip van (definitieve) bijschrijving op de bankrekening van HappyJuicy.

7.2 Indien geleverd is zonder voorafgaande betaling in de zin van het voorgaande artikel, geldt een betalingstermijn van 5 dagen na ontvangst van het product en/of na aanvang van de dienst waarna de afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd is van 1,5% per maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien afnemer ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij HappyJuicy alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. Indien door HappyJuicy, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de afnemer uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

8. Levering en termijn

8.1 Levering van producten vindt plaats middels bezorging daarvan op het door de afnemer opgegeven afleveradres.

8.2 Het risico van verlies, beschadiging en bederf van de producten gaat over op de afnemer op het moment dat de producten door of namens de afnemer in ontvangst zijn genomen.

8.3 Verwacht wordt dat de producten door of namens de afnemer in ontvangst kunnen worden genomen op het opgegeven aflevermoment. Indien de producten niet door of namens de afnemer op kunnen worden afgeleverd, wordt getracht de producten bij (een van de) buren af te leveren. Met voorafgaande toestemming van de afnemer, welke toestemming dient te worden gegeven bij het aangaan van de overeenkomst of het wijzigen daarvan, kunnen de producten ook voor de deur of in een schuur worden achtergelaten.

8.4 Indien aflevering niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid kan plaatsvinden, dan wordt de bestelling de volgende werkdag opnieuw aangeboden. Indien de afnemer afziet van levering, blijft de betaling verschuldigd als ware de bestelling in ontvangst is genomen.

8.5 HappyJuicy streeft ernaar de overeengekomen leveringstermijnen na te komen, doch kan daarvoor in verband met bijzondere (verkeers)omstandigheden niet altijd instaan. De afnemer dient dan ook enige marge in de levertijd te bieden, zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op weigering van de levering, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

9. Onderzoek en reclames

9.1 De afnemer dient de producten bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk daarna, te (doen) onderzoeken. Hierbij dient door of namens de afnemer te worden vastgesteld of de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

9.2 Gebreken of tekorten met betrekking tot de producten dient de afnemer onverwijld, althans binnen twee werkdagen na de aflevering, per e-mail ([email protected]) aan HappyJuicy te melden, bij gebreke waarvan de afnemer zich niet meer op een gebrek of tekort kan beroepen.

9.3. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de afnemer tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst onverkort bestaan.

10. Overmacht

10.1 Indien HappyJuicy door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.2 Onder overmacht van HappyJuicy wordt verstaan elke van de wil van HappyJuicy onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de afnemer wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van HappyJuicy kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval te worden gerekend iedere vertraging of verhindering ontstaan door toeleveranciers en/of andere hulppersonen die door of namens HappyJuicy zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden, alsmede storingen in één of meer technieken die gebruikt worden voor de communicatie op afstand.

11. Conformiteit, aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 HappyJuicy streeft ernaar een product te leveren dat overeenkomt met de in het aanbod vermelde specificaties alsmede aan de redelijke eisen van bruikbaarheid op de datum dat de overeenkomst tot stand komt; HappyJuicy is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van misinterpretatie van informatie op haar website en/of in het contact met de afnemer.

11.2 HappyJuicy is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van inloggegevens van de afnemer voor toegang tot zijn/ haar account op de website van HappyJuicy. Alle handelingen die op het account van de afnemer worden verricht, worden de afnemer toegerekend.

11.3 HappyJuicy staat ervoor in dat de producten in goede staat worden geleverd. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze bewaren van de producten alsook voor het bepalen van de doeleinden waarvoor en de wijze waarop de producten worden geconsumeerd. HappyJuicy is nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade of ziekte ontstaan naar aanleiding van de consumptie van de producten.

11.4 HappyJuicy is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade tenzij deze op grond van dwingendrechtelijke regelingen voor haar rekening komt. In ieder geval is de aansprakelijkheid van HappyJuicy jegens de afnemer per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief btw).

11.5 Indien en voor zover HappyJuicy ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zou zijn voor enige schade, bijvoorbeeld omdat een levering door haar schuld niet heeft plaatsgevonden, dan heeft HappyJuicy te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De afnemer dient HappyJuicy hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van HappyJuicy ter zake vervalt. 

11.6 De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van HappyJuicy. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van HappyJuicy, zal de afnemer HappyJuicy vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) wordt uitgesloten.

Vul hieronder je voornaam en e-mail in en download gratis het ebook​

Door je e-mailadres in te vullen ontvang je regelmatig waardevolle tips via de mail. Voor deze mailing kun je je op ieder gewenst moment uitschrijven middels de uitschrijflink onderaan iedere mail.

Vul hieronder je voornaam en e-mail in en download gratis het ebook

Door je e-mailadres in te vullen ontvang je regelmatig waardevolle tips via de mail. Voor deze mailing kun je je op ieder gewenst moment uitschrijven middels de uitschrijflink onderaan iedere mail.

Vul hieronder je voornaam en e-mail in en download gratis de sapkuur gids en schema

Door je e-mailadres in te vullen ontvang je regelmatig waardevolle tips via de mail. Voor deze mailing kun je je op ieder gewenst moment uitschrijven middels de uitschrijflink onderaan iedere mail.